روزنوشته ها

باید نوشت!

روزنوشته ها

باید نوشت!

بایگانی

سلام!


قراره دنیا رو به هم بریزیم.

چی؟

نمیشه؟

میشه.


صبر کن و ببین.