خب، باید از یه جایی هم شروع کرد دیگه...
مینویسم!
کوتاه، ساده، از درون...
حکمت، تجربه، فهم، نقد، دلنوشته و...
همین!